Salgs og Leveringsbetingelser

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1.

Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Gjerlufsen Partners, Frem 39, 2800 Kongens Lyngby (herefter GP) arrangementer til køber.

Under arrangementer forstås kurser, test, salgs- coaching, salgstræning, rekrutteringsopgaver og andre konsulentopgaver virksomheden udfører.

Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af købers salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning.

Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

2.

Tilbud

GP’s skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til GP inden 30 dage fra tilbuddets datering.

Mundtlige tilbud skal accepteres straks.

GP’s tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

3.

Tilmelding

Tilmelding for deltagelse i vores kurser er bindende, og kan ske op til 14 dage før arrangementets afholdelse.

Tilmelding sker til: Gjerlufsen Partners Frem 39, 2800 Kongens Lyngby Tlf. 22 10 13 00 info@gjerlufsenpartners.dk www.gjerlufsenpartners.dk CVR-nr. 36 20 23 86

4.

Afmelding

Købers aflysning eller flytning af arrangement.

Ved aflysning eller udskydelse af et aftalt arrangement gælder følgende, medmindre andet er særskilt skriftligt aftalt:

Ved Købers aflysning eller udskydelse af det aftalte arrangement mellem 42 og 21 dage før den aftalte dato for arrangementet refunderes 50 % af det aftalte deltagergebyr.

Ved Købers aflysning eller udskydelse af det aftalte arrangementet mellem 20 og 8 dage før den aftalte dato for arrangementet refunderes 25 % af det aftalte deltagergebyr.

Ved Købers aflysning eller udskydelse af det aftalte arrangementet senere end 8 dage før den aftalte dato refunderes det aftalte deltagergebyr ikke.

Ved den aftalte dato forstås den første kursusdag.

5.

Overdragelse

Såfremt man bliver forhindret i at deltage i et GP arrangement kan pladsen overdrages til en kollega fra samme virksomhed.

Overdragelsen sker gratis og kan finde sted én gang. Herefter betales fuld pris.

6.

GP’s aflysning af arrangement

Såfremt den konsulent, der står for et bestemt arrangement, ikke kan gennemføre grundet sygdom, kan GP aflyse dette arrangement. Såfremt det er praktisk muligt vil GP til byde at en anden konsulent gennemfører det aftalte arrangement.

Såfremt det ikke er praktisk muligt at gennemføre arrangementet med en anden konsulent på det aftalte tidspunkt tilbyder GP at gennemføre arrangementet på et andet tidspunkt aftalt med Køber.

Såfremt et arrangement aflyses pga. af konsulentens sygdom eller force majeure, kan køber ikke gøre krav gældende mod GP, hverken i form af erstatningskrav eller positiv opfyldelsesinteresse.

7.

Eksterne konsulenter

Afhængig af arrangementets karakter, forbeholder GP sig ret til at benytte sig af eksterne konsulenter, som er oplært og trænet i GP’s koncepter.

I givet fald hæfter GP for sådanne eksterne konsulenter som for egne forhold.

8.

Særligt ved rekruttering.

Såfremt et rekrutteringsforløb på foranledning af køber ønskes tilendebragt før forløbet er afsluttet med fundet af de(n) bedst egnede kandidater, er køber forpligtet til at betale prorata i forhold til hvor i rekrutteringsforløbet der stoppes.

Der betales som minimum altid for per- sontest og annoncering.

Såfremt køber har fået præsenteret et antal egnede kandidater, men vælger at afslutte rekrutteringen uden ansættelse af en af de pågældende kandidater, betales der for medgået tid.

Såfremt køber inden for en periode af 3 måneder efter rekrutteringsforløbet er afbrudt, alligevel ansætter en af de af GP’s anbefalede kandidater, er køber pligtig til at betale for hele rekrutteringsforløbet.

9.

Priser

Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms. Alle fakturaer fremsendes elektronisk.

10.

Betalingsbetingelser

Åbne kurser: Betaling skal ske senest 8 dage før kursusstart.

Alle andre arrangementer: Betaling skal ske senest 8 dage fra fakturadato.

Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2,0 % pr. påbegyndt måned fra

forfaldsdagen at regne, og der tillægges et rykkergebyr på 100 kr. pr. fremsendt rykker. Ved 2. rykker sen- des sagen til inkasso og der opkræves 310 kr. i kompensationsgebyr for manglende betaling.

GP forbeholder sig ret til at aconto afregne forholdsmæssigt i forhold til det gældende til- bud.

Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til GP, som om at arrangementet er af- holdt til aftalt tid, selvom arrangementet bliver udskudt på foranledning af købers forhold.

Køber er uberettiget til at modregne eller tilbageholde en del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt at GP.

11.

Copyright

Rettigheder til alt skriftligt materiale tilhører GP. Alt materiale udarbejdet af GP, er beskyttet i henhold til ophavsret- og markedsføringsloven, hvorfor kopiering, mekanisk, fotografisk eller på anden måde gengivelse eller eftergørelse af skriftligt materiale eller dele heraf, er ikke tilladt, medmindre dette er skriftligt aftalt med GP

12.

Ansvarsbegrænsning

GP leverer arrangementer ud fra købers behov og stiller ikke garanti om ændret adfærd. Køber kan ikke drage GP og dennes samarbejdspartnere til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af deltagelse i arrangementer.

GP hæfter ikke for driftstab, avancetab eller anden indirekte tab som følge af forsinkelse eller mangler ved arrangementet. GP underretter uden ugrundet ophold køberen, såfremt der indtræffer force majeure eller andre forhold som GP ikke er herre over.

Det påhviler til enhver tid køber, at påse, at det som køber gør som følge af deltagelse i GP arrangementer, ikke er i strid med lovgivningen. Ligeledes påhviler det køber selv at vurdere hvorvidt GP’s forslag vil fungere i virksomheden, hvorfor GP ikke kan garantere for konkrete resultater.

I det omfang arrangementer afholdes uden for købers adresse, er køber ansvarlig for deltagernes ansvarspådragende adfærd og skal friholde GP og ethvert erstatningskrav fra tredjemand.

13.

Ændringer

GP udvikler løbende arrangementer, og derfor kan der forekomme ændringer i forhold til beskrivelserne på hjemmesiden og det trykte materiale.

Vi forbeholder os ret til at ændre tid, sted, pris, underviser og indhold, samt ret til at aflyse et arrangement, såfremt deltagerantallet bliver mindre end forudsat.

Hvis GP aflyser et arrangement, tilbageføres deltagergebyret, med undtagelse af punkt 6.

14.

Tvister, lovvalg og værneting

Hvis en tvist eller uoverensstemmelse efter en eller flere parters opfattelse er opstået mellem parterne, skal tvisten afgøres ved de civile domsstole, idet værnetinget er Byretten i Lyngby under anvendelse af dansk ret. Parterne har dog aftalt at parterne skal acceptere og deltage i rets mægling ved retten.

Udarbejdet i samarbejde med Advodan.

  • 1. Fodbold

  • 3. Swim

  • Tennis

Kontakt os

Gjerlufsen Partners ApS
Frem 39
2800 Kongens Lyngby
CVR. Nr.: 36 20 23 86
Telefon: +45 22 10 13 00

Kontakt os